ไม สามารถเข าถึง Line โปรดตรวจสอบการเชื อมต ออินเทอร เน ต